ชีวประวัติ อาจารย์ สิทธิผล พลาชีวิน

นายสิทธิผล พลาชีวิน เป็นบุตรนายร่น และนางสมบุญ พลาชีวิน เกิดเมื่อวันอังคาร ที่11 ตุลาคม 2456. ตำบลครองรังสิต อำเภอครองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เข้ารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2474
ทำการอุปสมบท ณ วัดสำแล จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2478
ได้ทำการสมรสกับนางสาวมาลัย เปรุนาวิน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2478 มีบุตร - ธิดา รวม10 คน

1. นาง อรพินท์ โชติกาวนิชย์
2.
เด็กหญิงแป๋ว พลาชีวิน (ถึงแก่กรรม)
3.
นางสาวเบญจมาภรณ์ พลาชีวิน
4.
นายเทพดนัย พลาชีวิน
5.
นายนพดล พลาชีวิน
6.
พันตรี วุทธิชัย พลาชีวิน
7.
... อุไรรัตน์ สันประเสริฐ
8.
นางกังวาฬ พลาชีวิน
9.
นางสาวกันยารัตน์ พลาชีวิน
10.
นางกอบกุล เลาหิตกุล

ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2511 ณ บ้านเลขที่ 679/19 ถนนอิสรภาพ อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี รวมอายุได้ 54ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์

การรับราชการ

รวมเวลารับราชการ 31 ปี

คนไทยคนแรกได้รับเข็มขัดดำชั้น 1 จากโกโดกวัน ณ กรุงโตเกียว .. 2482 ชนะเลิศการแข่งขันยูโดระหว่างคนไทย – ญี่ปุ่น Jodu Leader of Y. M. C. A. 2476-2481 เหรียญทองการแข่งขันยูโด ระหว่างนักเรียนเก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ฉลองครบรอบ 50 ปี สายดำเกียรตินิยมชั้น 2 จากสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยสถาบันโกโดกวันแห่งประเทศญี่ปุ่น