นายทหารเรือฝ่ายพรรคนาวิน

1. พล.ร.อ. หลวงสินธุสงครามชัย ร.น. (สินธุ กมลนาวิน)
ผู้บัญชาการทหารเรือ
2. พล.ร.ท. หลวงเจริญราชนาวา ร.น. (เจริญ ทุมนานนท์)
รองผู้บัญชาการทหารเรือ
3. พล.ร.ต. พระยาศรยุทธเสนี ร.น. (กระแสร์ ประวาหะนาวิน)
4. พล.ร.ต. หลวงสุนาวินวิวัฒน์ ร.น.(เหลียง สุนาวิน)
รัฐมนตรีว่าราชการกระทรวงกลาโหม
5. น.อ. พระยาฤทธิเดชชลขันธ์
6. น.อ. สวัสดิ์ จันทนี ร.น.
7. น.ต. หลวงชัยนาวา ร.น. (อยู่ นายเรือ)
8. น.ต. หลวงเธียรชลประทิป ร.น. (เธียร ประทีปะเสน
9. น.ต. หลวงรามเดชะ ร.น. (ฮอก ลี้บุตร)
10. ร.อ. จำรัส ศุกรวรรณ ร.น.