27 ปีแห่งการพัฒนาและสร้างสรรค์โรงเรียนตามชนบท ตามป่าหลังเขา ด้วยรักและผูกพันธ์จากเราชาวอาสาฯ ช่างกลปทุมวัน
ผลงานการสร้างสรรค์สังคมตามชนบท กลุ่มนักศึกษาช่างกลฯผู้มีอุดมการณ์แน่วแน่ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเราถ่ายทอดสายเลือดของผู้เสียสระ ทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อเด็กยากไร้ตามป่าตามเขาห่างไกลความเจริญ เราคืออาสาฯช่างกลปทุมวัน ผู้ปิดทองหลังพระมานานถึง ๒๗ ปี 

ค่ายอาสาพัฒนาฯ ครั้งที่ 7 (วันที่ 15-30 ตุลาคม 2523) โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานค่าย นายเฉลิมชัย นาคดี นักศึกษาปีที่ 3 ช่างเชื่อม มีสมาชิก 45 คน ใช้งบประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)เมื่อโรงเรียนสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็นำขึ้นทูลเกล้าถวายองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โดยขอพระราชทานนามใหม่ว่า "โรงเรียน ตชด. ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 1"

ค่ายอาสาพัฒนาฯ ครั้งที่ 8 (วันที่ 15-30 ตุลาคม 2524) โรงเรียนบ้านสมประสงค์ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ประธานค่าย นายเกษม ประสาททอง นักศึกษา ปวส. 5 ช่างอีเล็กทรอนิกส์ มีสมาชิก 50 คน ใช้งบประมาณ 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ค่ายอาสาพัฒนาฯ ครั้งที่ 9 (วันที่ 15-30 ตุลาคม 2525) โรงเรียนบ้านหนองป่าหวาย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ประธานค่าย นายวิชัย เหลืองอ่อน นักศึกษา ปวส. 4 ช่างกลโรงงาน มีสมาชิก 55 คน ใช้งบประมาณ 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ค่ายอาสาพัฒนาฯ ครั้งที่ 10 (วันที่ 15-30 ตุลาคม 2526) โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 อ.แม่จัน จ.เชียงราย ประธานค่าย นายนายสุเมธ สอนสมบูรณ์ นักศึกษา ปวส. 5 ช่างกลโรงงาน มีสมาชิก 55 คน สมาชิกสมทบจากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำนวน 1 คน ใช้งบประมาณ 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นมา แต่ก็ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ทางชมรมเห็นว่าควรมีการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น ดังนั้นทางชมรมจึงขออนุญาตจากสำนักพระราชวัง เมื่อสร้างเสร็จแล้วใช้นามพระราชทานว่า "โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4 ")

ค่ายอาสาพัฒนาฯ ครั้งที่ 11 (วันที่ 1 -4 ตุลาคม 2527) โรงเรียนบ้านศรีสวัสดิ์ (ตชด. อุปถัมภ์) อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ประธานค่าย นายอนุชัย วรินทร์เสถียร นักศึกษา ปวส. 5 ช่างยนต์ มีสมาชิก 69 คน สมาชิกสมทบจากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร จำนวน 3 คน ใช้งบประมาณ 356,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ค่ายอาสาพัฒนาฯ ครั้งที่ 12 ( วันที่ 20 กันยายน - 17 ตุลาคม 2528) โรงเรียนรัปปาปอร์ต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ประธานค่าย นายปรีชา รัตนพล นักศึกษาปวส 2 ช่างยนต์ มีสมาชิก 80 คน จากวิทยาลัย ช่างกลปทุมวัน จำนวน 60 คน และวิทยาลัยครูเชียงใหม่ 20 คน ใช้งบประมาณ 430,180 บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
และได้นามพระราชทานว่า "โรงเรียน ตชด.รัปปาปอร์ต (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 6)" แสนห้าหมื่นบาท