ในหลวงกับงานช่าง
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

"ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน เป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญ่ ๆเช่นงานของแผ่นดิน และความสามัคคีนี้จะเกิดขึ้นมั่นคงได้ก็ด้วยบุคคลในหมู่คณะมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว้ คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น ประการหนึ่งได้แก่การให้ คือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกันให้อภัยไม่ถือโทษกัน ให้คำแนะนำตักเตือนที่ดีต่อกัน ประการที่สองได้แก่การมีวาจาดีคือพูดแต่คำสัจคำจริงต่อกันพูดให้กำลังใจกัน พูดแนะนำประโยชน์กัน และพูดให้รักใคร่ปรองดองกัน ประการที่สามได้แก่การทำประโยชน์ให้แก่กัน คือประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และแก่หมู่คณะโดยส่วนรวม หมู่คณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไว้ ดังกล่าวหมู่คณะนั้น ย่อมจะมีความเจริญมั่นคงขึ้นด้วยความสามัคคี"
พระราชดำรัสบางตอน พระราชทาน แก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเปิดประชุมประจำปี 2525 ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน พุทธศักราช 2525